1360069061polarbearstudios2011com1

การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานของบริษัทจํากัด

ขั้นตอนการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ  มีดังนี้

1.จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อมีมติพิเศษ โดยสงคําบอกกลาวนัดประชุมผูถือหุนทางไปรษณียตอบ รับ และลงโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราวกอนวันประชุมไมนอยกวา 14 วัน โดยตอง ระบุวาระการประชุมเรื่องแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 2. (สํานักงานของบริษัท) ที่ตองการจะแกไขให ครบถวน การนับระยะเวลาบอกกลาวนัดประชุมใหญผูถือหุน ใหเริ่มนับตั้งแตวันถัดจากวันที่สงคําบอกกลาว ทางไปรษณียตอบรับหรือวันที่ลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพซึ่งเปนวันที่ดําเนินการหลังสุดเปนวันแรกแหง ระยะเวลา และการประชุมจะมีขึ้นไดในวันถัดจากวันสิ้นสุดแหงกําหนดระยะเวลานั้น

2.ในการลงมติพิเศษใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 2. (สํานักงานของบริษัท) ตองลงมติดวย คะแนนเสียงขางมากไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน 3.จัดทําคําขอจดทะเบียนรายการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 2. (สํานักงานของบริษัท)และ รายการแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและ/หรือสาขา โดยใหกรรมการตามอํานาจที่จดทะเบียนไวเปนผู ขอจดทะเบียน ขอมูลที่ตองใชในการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 2. (สํานักงานของบริษัท) ที่ตั้งแหงใหมของสํานักงานแหงใหญ เอกสารหลักฐานที่ตองใชในการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ2. (สํานักงานของบริษัท) 1.คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1) 2.แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด

3.รายการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)

4.หนังสือบริคณหสนธิ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) จํานวน 1 ฉบับ ผนึกอากรแสตมป 50 บาท

5.หลักฐานการอนุญาตใหแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญหรือสํานักงานสาขา จากหนวยงานที่ เกี่ยวของ (ใชเฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)

6.แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป

7.สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคําขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑเรื่องบัตรประจําตัว*

8.สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี) *ดูหลักเกณฑการลงลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน*

9.หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่ผูขอจดทะเบียนไมสามารถยื่นขอจดทะเบียนไดดวยตนเอง ก็มอบ อํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนโดยทําหนังสือมอบอํานาจและผนึกอากรแสตมปดวย)

 

 

ที่มา  http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/intro_step_bj_change_02.pdf

Read More